• Start
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

INTERN PRIVACYBELEID
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal, gezamenlijke psychotherapeuten bij Coöperatie Het Eedenhuis

 

1. Inleiding

Dit is het privacy beleid van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal, psychotherapeuten bij Coöperatie het Eedenhuis. Dit privacy beleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal zijn als zorgaanbieder verwerkingsverantwoordelijke. A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal bepalen het doel en de middelen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit document beschrijft de wijze waarop A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal als verwerkingsverantwoordelijke met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

2. Actualisatie en controle naleving privacybeleid;
3. Categorieën persoonsgegevens en doelen;
4. Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging;
5. Informatieplicht;
6. Verwerkingsregister;
7. Verwerkers en ontvangers;
8. Bewaartermijnen;
9. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA);
10. Doorgifte buiten de EU;
11. Geen functionaris voor de gegevensbescherming;
12. Beveiligingsincidenten;
13. Rechten van betrokkenen.

2. Actualisatie en controle naleving privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens binnen praktijk A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal dient in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacy beleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacy beleid door verwerkers van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal daadwerkelijk wordt nageleefd.

3. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal verwerken persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan het praktijkpand van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal;
c. bezoekers van www.eedenhuis.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal contact opnemen of van wie A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal persoonsgegevens verwerken.

a. (potentiële) patiënten
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal verwerken persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeve van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal opgeslagen.

b. bezoekers van www.eedenhuis.nl
Via de website worden cookies verzameld met als doel het verbeteren van de praktijkwebsite, en het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Verder worden persoonsgegevens gegenereerd als een bezoeker een contact- of ander webformulier op de website invult. Dit formulier is beveiligd. Die gegevens worden gebruikt voor aanmelding.

c. deelnemers aan bijeenkomsten van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal
Op geregelde tijdstippen wordt er patienteninformatie uitgewisseld op patientenbesprekingen. Dit is ten behoeve van kwaliteitsverbetering conform de kwaliteitseisen van de vakvereniging. Deze bespreking gebeurt zo veel mogelijk anoniem. De deelnemers zijn collegae uit het vak en gebonden aan beroepsgeheim.

d. sollicitanten
Van personen die bij A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hebben gesolliciteerd, worden persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens en gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en het cv. Deze gegevens worden verwerkt ter beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en om met een kandidaat contact te leggen. De gegevens worden bewaard tot maximaal 6 maanden na de sollicitatieprocedure.

e. overige personen
In het kader van de behandeling, kunnen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal ook gebruikmaken van gegevens afkomstig van andere hulpverleners. Hiervoor dient toestemming te worden gegeven door de cliënt.

4. Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging
Uitgangspunt voor A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zowel intern als bij inschakeling van derde partijen. Voor beide gevallen hebben A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Interne maatregelen
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hebben de volgende interne technische en organisatorische maatregelen getroffen:

a. het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners dient (conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513) uitsluitend via een beveiligde verbinding (versleuteld mailverkeer, zoals zorgmail of ZIVVER) plaats te vinden. E-mailen met andere hulpverleners is alleen toegestaan voor algemene communicatie. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via (zakelijke of privé) e-mailaccounts van medewerkers of via applicaties als WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is niet toegestaan tenzij betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;

b. vertrouwelijke informatie dient uitsluitend te worden opgeslagen in het ICT-systeem van de praktijk dat voldoet aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 en niet daarbuiten. P. Van der Wal maakt gebruik van een Electronisch Patienten Dossier dat garant staat te voldoen aan de eisen. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is en deze gegevens zijn versleuteld;

c. A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal dragen ervoor zorg dat haar wachtwoord voor het ICT-systeem van de praktijk voldoende sterk is en periodiek wordt gewijzigd;

d. het is niet toegestaan apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons onbeheerd buiten de praktijk achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur dient te zijn afgeschermd met een wachtwoord;

e. inloggegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en dienen niet met derden te worden gedeeld. Uitsluitend in voorkomende gevallen mogen inloggegevens vertrouwelijk met een collega worden gedeeld, zoals in geval van waarneming tijdens verlof;

f. bij (dagelijks) vertrek van de praktijk dient iedere medewerker zijn/haar desktop computer volledig uit te loggen, af te sluiten en eventuele papieren dossiers volledig en veilig op te bergen;

g. het is niet toegestaan, zonder toestemming van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanners aan te passen of te verwijderen;

h. een thuiscomputer van de zorgaanbieder zelf of van een medewerker waarmee verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de praktijk (VPN-verbinding) dient te zijn voorzien van actieve wachtwoordbeveiliging, firewall en virusscanner. Veiligheidsupdates dienen tijdig te worden uitgevoerd. Er mag geen verbinding worden gelegd via openbare wifi-netwerken. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie op de thuiscomputer op te slaan of om papieren dossiers of externe gegevensdragers (zoals een laptop, tablet of externe harde schijn) met vertrouwelijke informatie onbeheerd in een auto of elders buiten de praktijk achter te laten;

i. bij vertrek van de praktijk dient iedere medewerker te controleren of er nog andere medewerkers in het pand aanwezig zijn. De laatst aanwezige medewerker zorgt ervoor dat alle ramen en deuren zijn gesloten;

j. toegang tot het pand is alleen mogelijk met aan medewerkers verstrekte sleutels. Sleutels mogen niet aan derden worden afgegeven;

k. personeel is contractueel verplicht tot geheimhouding.

l. Onderhuurders van het pand zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal zien op naleving van de hiervoor genoemde maatregelen. Steekproefsgewijs kunnen (proportionele) controles worden uitgevoerd. Als wordt vermoed dat maatregelen door een bepaalde medewerker niet in acht worden genomen, kan worden overgegaan tot gerichte controles tegen de medewerker in kwestie. Na deze controle kunnen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal op basis van haar bevindingen besluiten tot het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen.

Verwerkers
Met verwerkers hebben A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal afspraken gemaakt over de te nemen technische en organisatorische maatregelen. Op grond van de vastgestelde risico’s die de persoonsgegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen, is het gewenste beveiligingsniveau bepaald.

Door A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal ingeschakelde verwerkers zijn verplicht A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal alle informatie te verstrekken die nodig is om de nakoming van de verplichtingen als verwerker aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal of een door A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal gemachtigde controleur mogelijk te maken en er aan bij te dragen.

5. Informatieplicht

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal informeren betrokkenen over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor personen die niet aan A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal zijn verbonden, is om die reden een extern privacystatement opgesteld. Dit privacystatement is op de website van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal gepubliceerd.

6. Verwerkingsregister

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal houden een verwerkingsregister bij. Dit register bevat een beschrijving van onder meer de verwerkingsdoeleinden, categorieën betrokkenen en ontvangers, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen. In het verwerkingsregister worden verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkene en per categorie persoonsgegeven bijgehouden.
Het verwerkingsregister (Excel-bestand) is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk.

7. Verwerkers en ontvangers

Verwerkers
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal kunnen bij het verwerken van persoonsgegevens gebruikmaken van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal. Met deze partijen hebben A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder meer de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacyrechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal maken gebruik van de volgende verwerkers:

P. van der Wal
- Datamedicare ivm ICT Extenzo.
- Therapieland ivm ehealth.
- H. Doeve, webdesign, beheerder website.
- H. Schevers, belastingadviseur.

I. Rosenberg
-- Datamedicare ivm ICT Extenzo.
- Therapieland ivm ehealth.
- H. Doeve, webdesign, beheerder website.

A. Van Oosten
- Datamedicare ivm ICT Extenzo.
- Therapieland ivm ehealth.
- H. Doeve, webdesign, beheerder website.

M. Verkleij
- Praktijkdata. 
- H. Doeve, webdesign, beheerder website.

J. Truyens

Ontvangers
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal verstrekken persoonsgegevens van betrokkenen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst of in geval van een wettelijke verplichting. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

8. Bewaartermijnen
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal vernietigen persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)
In uitzonderingsgevallen zou sprake kunnen zijn van het uitvoeren van een DPIA. In dat geval voeren A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal voor elke nieuwe verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit, indien deze een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan.

10. Doorgifte buiten EER
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

11. Geen functionaris voor de gegevensbescherming
Een verwerkingsverantwoordelijke dient een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te wijzen, onder meer in geval deze hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens). ‘Hoofdzakelijk belast’ heeft betrekking op de kernactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke. De Artikel 29-werkgroep definieert kernactiviteiten als processen die essentieel zijn om de doelen van de organisatie te bereiken, of die tot de hoofdtaken van de organisatie horen.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hebben geen FG aangesteld aangezien geen sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

12. Beveiligingsincidenten
A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.

Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zullen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal beoordelen:
- of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens;
- welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken;
- of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren;
- of het incident aan de AP dient te worden gemeld;
- of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht;
- welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal documenteren alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister.

Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst bepaald dat de verwerker A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal zo snel mogelijk bericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

13. Rechten van betrokkenen
Rechten die een betrokkene volgens de AVG in zijn algemeenheid heeft, zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal hebben zodanige technische maatregelen genomen dat aan een gerechtvaardigde uitoefening van deze rechten gevolg kan worden gegeven.

Verzoeken van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens worden door A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal afgewikkeld.

Verzoeken en de afhandeling daarvan worden opgeslagen in een afzonderlijke map in het ICT-systeem.

Na ontvangst van een verzoek zullen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal eerst de identiteit van de verzoeker vaststellen, aan de hand van naam, contact- en adresgegevens, identiteitsbewijs en geboortedatum.

Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld, zullen A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal aan de verzoeker bevestigen dat er binnen één maand op het verzoek zal worden gereageerd. Als blijkt dat het verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over verlenging van de termijn informeren A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal de verzoeker binnen de eerste maand.

A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal stellen vast welk recht de verzoeker inroept en verzamelen in dat kader de benodigde gegevens. A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal beoordelen of aan het verzoek van de verzoeker kan worden voldaan, mede gelet op het beroepsgeheim en de wettelijke bewaarplicht. De behandelaar legt zijn bevindingen in een verslag vast. Het verslag wordt opgeslagen in een map van het ICT-systeem van de praktijk, dat speciaal voor het verzoek is aangelegd.

In beginsel worden aan de verzoeker voor de behandeling van het verzoek geen kosten in rekening gebracht. Niettemin kan de verzoeker een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in geval van herhaalde (ongegronde) verzoeken of als meer dan één kopie van een dossier wordt verlangd.

Als het verzoek wordt gehonoreerd en het verzoek heeft betrekking op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, dienen ook de externe partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen van het verzoek in kennis te worden gesteld. A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal stellen vast of daarvan sprake is en noteert de derde partijen in zijn verslag. Dergelijke kennisgevingen aan externe partijen laten A. van Oosten, I. Rosenberg, J. Truyens, M. Verkleij en P. van der Wal achterwege als dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

 

 

 

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en